Voorwaarden voor het gebruik van RouteXL

The RouteXL service is made available to you via internet in the form of Software-as-a-Service by RouteXL B.V. (RouteXL), ingeschreven in Heiloo, met zijn hoofdvestiging in Kennemerstraatweg 464, VAN 1851.

The following Terms &; Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van RouteXL. Door het gebruik van RouteXL, you indicate your acceptance of these Terms &; Voorwaarden. Derogations from these general Terms &; Conditions will only be binding if you have received written acceptance of this from RouteXL.


Artikel 1. De service en het gebruik daarvan

1.1 RouteXL is made available to you for the purposes of route planning using the tools offered on RouteXL’;s website. U kunt zelf kiezen hoe u de tools te gebruiken, en waarbij specifieke doeleinden.

1.2 RouteXL reserves the right to make registration compulsory for any or part of its services as they see fit. Zodra uw registratie is voltooid, kunt u direct inloggen op uw account en het gebruik van de service. RouteXL only keeps records of the history and user settings of registered users.

1.3 U moet voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw account door het gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord. Met name, ervoor te zorgen dat uw wachtwoord blijft strikt geheim. Nadat u zich heeft geregistreerd met uw gebruikersnaam en wachtwoord, RouteXL will assume that everything done from your account has occurred under your control and supervision. You will therefore be liable for any such actions unless you have notified RouteXL that another person has knowledge of your password.

1.4 U kunt persoonlijke gegevens met RouteXL verwerken. RouteXL acts as a processor within the meaning of the Personal Data Protection Act. Dit betekent dat je de controller, and as such indemnify RouteXL from all claims of data subjects under this act.


artikel 2. gebruiker regelgeving

2.1 Het is verboden om RouteXL gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse wet of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving. Dit geldt ook voor de besparingen of het verspreiden van informatie via de service die lasterlijk, lasterlijk of racistisch.

2.2 Vooral, Het is verboden om RouteXL gebruiken op een wijze die overlast of hinder voor andere gebruikers kunnen veroorzaken. Dit geldt ook voor het gebruik van uw eigen scripts of programma's om grote hoeveelheden data te uploaden of downloaden, of gebruik van de dienst buitensporig vaak.

2.3 If RouteXL discovers that you are violating the aforementioned conditions, of ontvangt een klacht in die zin, RouteXL may take steps to end the violation. De bepaling in artikel 7.4 van deze voorwaarden geldt dan.

2.4 If RouteXL finds that nuisance, schade of elke andere bedreiging is ontstaan ​​om het functioneren van de computersystemen of het netwerk van RouteXL of van derden en / of de dienstverlening via het internet, met name omdat er teveel berekening van routes of een ander type van overmatig gebruik van de dienst, het lekken van persoonlijke gegevens of de activiteit van virussen, Trojans en vergelijkbare software, RouteXL is entitled to take all measures that they reasonably consider necessary to avert or prevent this threat.

2.5 RouteXL is entitled at all times to report any criminal acts that they may discover. RouteXL is also entitled to reveal your name, adres, IP address and other identification data to third parties who complain that you are violating their rights or these general Terms &; Voorwaarden, met dien verstande dat de klacht redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het gerechtvaardigd, dat er geen andere manier om deze informatie te verkrijgen en dat de derde partij heeft een duidelijk belang bij de informatie die wordt bekendgemaakt.

2.6 RouteXL has the right to recover any damage resulting from the violation of these rules of conduct from you. You indemnify RouteXL from all claims by third parties related to any damage that has arisen as a result of the violation of these conditions of use.


artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 RouteXL makes every endeavour to ensure that the service is available, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2 RouteXL actively maintains the service. Als verwacht wordt dat het onderhoud kan leiden tot beperkte verkrijgbaarheid, RouteXL will carry it out when use of the service is relatively low. Waar mogelijk, onderhoud van tevoren worden aangekondigd. Onderhoud in noodgevallen kan plaatsvinden op elk moment en zal niet vooraf worden aangekondigd.

3.3 Van tijd tot tijd, RouteXL may adjust the functionality of RouteXL. Uw feedback en suggesties over dit onderwerp zijn van harte welkom, maar uiteindelijk, RouteXL will decide which adjustments will or will not be made.

3.4 RouteXL will make every effort to carry out maintenance as well as possible, maar ook van in dit verband een beroep op haar leveranciers en derden voor updates and error reparatie software. RouteXL is entitled not to install certain updates if they consider that these will not facilitate the correct operation of the software or would not be in your interests.


artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 De service RouteXL en de bijbehorende software, evenals alle informatie en afbeeldingen op de website, are the intellectual property of RouteXL B.V.. They may not be copied or used in any manner whatsoever without explicit written permission from RouteXL, behalve in gevallen waarin dit wettelijk is toegestaan.

4.2 Informatie opgeslagen of verwerkt door u via de service is en blijft uw eigendom blijven (of die van uw leveranciers). RouteXL has a limited user right to use this information for the service, inclusief toekomstige aspecten daarvan.

4.3 Indien u informatie te sturen naar RouteXL, zoals feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u daarmee te kennen een onbeperkt en eeuwigdurend recht op deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit zal niet van toepassing op alle informatie die u expliciet als vertrouwelijk.

4.4 RouteXL will not take note of any information that you have saved and/or distributed via RouteXL unless this is necessary to provide a good service, or RouteXL is obliged to do so by virtue of a legal provision or court order. Bij zo'n geval, RouteXL will endeavour to limit its cognisance of information as much as possible insofar as this lies within its power.


artikel 5. De betaling voor de dienst

5.1 Het gebruik van RouteXL voor bepaalde functies is onderworpen aan de betaling van een vergoeding. U wordt geïnformeerd over de kosten van het gebruik van de functies in kwestie. Betaling kan worden berekend per tijdseenheid, route en / of adres.

5.2 Betaling kan geschieden via PayPal, by your transferring the amount personally to RouteXL’;s bankrekening, via iDeal, kredietkaart, incasso of volgens de betaling instructies op de website.

5.3 Omdat de dienst wordt direct wordt geleverd en op uw uitdrukkelijke verzoek, is het niet mogelijk om een ​​betaling in te trekken met een beroep op de Wet Koop op Afstand.


artikel 6. Inspanningsverbintenis / beperking van aansprakelijkheid

6.1 RouteXL zal zich inspannen om een ​​optimale route te bieden maken. Route optimalisatie is, echter, een complexe wiskundige proces waarvoor er momenteel geen absolute wetenschappelijke formule. Om deze reden, en ook als gevolg van de afhankelijkheid van de kwaliteit van de afgegeven door derden data (in het bijzonder kaarten) RouteXL cannot give any guarantee of the absolute optimality of the calculated routes. RouteXL strives to achieve 95% optimality for 95% of the calculated routes.

6.2 RouteXL also does its utmost to place the addresses entered by the user at the correct location on the map and to translate locations to the correct addresses. RouteXL is not, echter, kunnen garanderen dat de adressen en locaties zijn 100% correct. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor het controleren van die adressen en locaties op de kaart juist zijn.

6.3 instructies voor de navigatie moet worden beschouwd als suggesties. Omstandigheden en verkeersregels altijd voorrang. De bestuurder is verplicht om zorg en aandacht uit te oefenen en is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de suggesties.

6.4 The provisions of articles 6.1 through 6.3 entail that RouteXL, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, kunnen nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van routes volstrekt niet optimaal en / of defecten in de vermelding van adressen en locaties op de kaart worden vastgehouden.

6.5 Behoudens in geval van opzet of grove schuld, RouteXL’;aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in de drie maanden bedraagt ​​voorafgaand aan het tijdstip waarop de schadelijke gebeurtenis.

6.6 RouteXL is explicitly not liable for any indirect damage, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of verliezen als gevolg van onderbreking van de bedrijfsvoering.

6.7 A condition of any right to compensation that may arise is that you have reported the damage to RouteXL in writing within two months of its detection.

6.8 In geval van overmacht iemands, RouteXL is never bound to pay for any damage that this has caused. Overmacht iemands valt hierbij aan storingen of falen van het internet en / of de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, burgerlijke commotie, mobilisatie, oorlog, verkeersopstopping, strikes, lock-outs, zakelijke onderbrekingen, vertraagde leveringen, bosbranden en overstromingen.


artikel 7. Beëindiging en opschorting van de dienst

7.1 Deze overeenkomst zal in werking treden met uw eerste gebruik van de dienst en zal blijven voor onbepaalde tijd.

7.2 De overeenkomst kan op elk moment worden beëindigd, met een opzegtermijn van één maand te rekenen vanaf het moment van opzegging.

7.3 RouteXL may terminate the agreement if you have not logged in for a period of twelve months. De overeenkomst wordt automatisch indien een partij wordt verklaard een einde te zijn in een staat van faillissement, surséance van betaling of is onderworpen aan een algemene inbeslagname van activa, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

7.4 RouteXL is entitled to suspend or withdraw the service, tijdelijk of permanent, as a result of failure to fulfil any obligation towards RouteXL, tenzij dit falen niet een dergelijke opschorting of beëindiging van de dienst in het van geringe betekenis te rechtvaardigen.

7.5 Aan het einde van de gebruikersovereenkomst, RouteXL is entitled to delete all data it has saved for the purpose of providing the service. RouteXL is under no obligation to provide you with a copy of this data.


artikel 8. Changes to the Terms &; Voorwaarden

8.1 RouteXL reserves the right to alter both these conditions and the prices at any time.

8.2 RouteXL will announce any changes or additions via the service at least thirty days before they enter into effect.

8.3 Als u niet wilt een wijziging of aanvulling accepteren, heeft u het recht om de overeenkomst tot aan de datum waarop deze in werking zal treden beëindigen. Als u gebruik maakt van de dienst na deze datum, zal dit worden opgevat als een indicatie dat u instemt met de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.


artikel 9. Andere voorzieningen

9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Tenzij anders voorgeschreven door dwingend recht, all disputes related to RouteXL will be brought before the competent Dutch court in the district in which RouteXL is established.

9.3 Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden is bepaald dat een melding moet worden gegeven ‘schriftelijk’, this condition is also fulfilled if the notification is given by email or a communication via the service’;s website, op voorwaarde dat zij adequaat kan worden vastgesteld dat de boodschap is eigenlijk van de vermeende afzender en dat de integriteit van het bericht niet is geschaad.

9.4 The version of the communication or information saved by RouteXL will be considered to be correct unless evidence is provided to the contrary.

9.5 Indien enige bepaling in deze gebruiksvoorwaarden moeten verschijnen nietig te zijn, dit heeft geen invloed op de geldigheid van de gebruiksvoorwaarden in hun geheel. In zo'n geval, De voorziening zal worden vervangen door een nieuwe bepaling die zo dicht mogelijk bij de betekenis van de oorspronkelijke bepaling komt niet als juridisch mogelijk is.

9.6 RouteXL is entitled to transfer its rights and obligations arising from the agreement to any third party who may acquire from it either RouteXL or the business activity in question.

9.7 These General Terms &; Voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en het Engels opgesteld. In het geval van een geschil met betrekking tot de tekst of hoe het moet worden geïnterpreteerd, de Nederlandse tekst prevaleert.